Noise
1998-2008Adria Pecora. 2008.
Noise (Series II, SFAI).
Latex on Styrofoam;
48" x 96" (121,92 x 243,84 cm).Adria Pecora. 2008.
Noise (Series II, No. I ).
Latex on Styrofoam;
24” x 48” (60,96 x 121,92 cm).
Adria Pecora. 2008.
Noise (Series II, No. II).
Latex on Styrofoam;
24” x 48” (60,96 x 121,92 cm).


Adria Pecora. 2008.
Noise (Series III, No. IX).
Acrylic and gesso on panel;
12” x 24” (30,48 x 60,96 cm).


Adria Pecora. 2008.
Noise (Series III, No. VI).
Acrylic and gesso on panel;
12” x 24” (30,48 x 60,96 cm).


Adria Pecora. 2008.
Noise (Series III, No. V).
Acrylic and gesso on panel;
12” x 24” (30,48 x 60,96 cm).Adria Pecora. 1999.
Noise (Series I, No. I), 1998 and Noise (Mural), 1999Hoboken.
Adria Pecora. 1998.
Noise (Series I, No. I).
Acrylic and gesso on canvas;
28" x 36" (71,12 x 91,44 cm).
Adria Pecora. 2000.
Noise (Series I, No. III).
Acrylic and gesso on canvas;
30" x 36" (76,2 x 91,44 cm).
Adria Pecora. 2000.
Noise (Series I, No. IV).
Acrylic and gesso on canvas;
28" x 52" (71,12 x 132,08 cm).

Adria Pecora. 1998.
Noise (No. II).
Oil pastel on paper;
9" x 12" (22,86 x 30,48 cm).
Adria Pecora. 1998.
Noise (No. III).
Oil pastel on paper;
9" x 12" (22,86 x 30,48 cm).

Adria Pecora. 1998.
Noise (No. IV).
Oil pastel on paper;
9" x 12" (22,86 x 30,48 cm).


Copyright © Adria Pecora 2024